Licencja xLite

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

Niniejsza umowa prawna („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Państwem a Xten Networks, Inc. („Xten”). Umowa dotyczy korzystania z oprogramowania, technologii, programów, dokumentów oraz ich aktualizacji będących własnością Xten, które zostały Państwu dostarczone przez Xten (zwanych łącznie „Oprogramowaniem”). Umowa obejmuje również usługi, z których mogą Państwo korzystać używając Oprogramowania („Usługi”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Prosimy nie klikać na przycisk „ACCEPT”, jeżeli nie akceptują Państwo warunków Umowy. Kliknięcie na przycisk „ACCEPT” stanowi akceptację warunków Umowy.

Warunki Korzystania. Warunki Korzystania z Oprogramowania Xten (http://www.xten.com/terms) oraz Zasady Zachowania Poufności
(http://www.xten.com/privacy) są dołączone do Umowy i stanowią jej część.Licencja. Umowa gwarantuje Państwu możliwość osobistego, niewyłącznego, nie podlegającego cesji oraz nie będącego przedmiotem sublicencji używania jednej kopii Oprogramowania dla Państwa osobistych potrzeb na jednym komputerze lub jednej stacji roboczej. Xten zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, nie wymienione wyraźnie w niniejszej Umowie, w tym między innymi prawo własności.

Ograniczenia Licencji.

Nie wolno Państwu reprodukować ani dystrybuować Oprogramowania w jakimkolwiek celu. W szczególności nie wolno Państwu kopiować Oprogramowania na serwery lub stanowiska w celu jego reprodukcji lub dystrybucji. Nie wolno Państwu odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować i deasamblować Oprogramowania. Ograniczenia te dotyczą również aktualizacji, które Xten dostarczy Państwu w przyszłości.

Prawo Własności Intelektualnej oraz Materiały Pochodzące od Osób Trzecich.

Wszystkie znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, dekoracje handlowe i znaki towarowe Xten (zwane razem „Znakami”) stanowią wyłączną własność Xten i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie daje Państwu prawa do ich używania. Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania i Usług, w tym między innymi kodu komputerowego, urządzeń dźwiękowych, grafiki, multimediów, obrazów, dźwięków oraz tekstów wchodzących w skład Oprogramowania lub Usług stanowią wyłączną własność Xten i są chronione przez kanadyjskie prawa autorskie oraz postanowienia międzynarodowych traktatów dotyczących własności intelektualnej. Naruszenie warunków zawartych w niniejszej umowie jest w sposób jednoznaczny zabronione prawnie i podlega surowym karom przewidzianym w prawie cywilnym i karnym. Ponadto na stronie www Xten mogą znajdować się znaki będące własnością osób trzecich, nie będących spółkami zależnymi Xten. Korzystanie z dostępnych na stronie www Xten linków może umożliwić Państwu wyjście ze strony www Xten. Xten nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treść dołączonych witryn lub znajdujących się na dołączonych witrynach linków, ani za treść jakichkolwiek zmian lub aktualizacji takich witryn. Są Państwo zobowiązani przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia, że wszelkie połączenia niezależnie od tego, czy znajdują się na witrynie Xten czy osób trzecich, są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych elementów o charakterze destrukcyjnym.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI.

WSZYSTKIE USŁUGI I OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ XTEN SĄ UDOSTĘPNIONE W STANIE, W KTÓRYM ISTNIEJĄ FAKTYCZNIE I ANI XTEN ANI JEGO SPÓŁKI STOWARZYSZONE, SPÓŁKI ZALEŻNE, SPÓŁKI NADRZĘDNE, AGENCI, DOSTAWCY USŁUG SIECIOWYCH, PARTNERZY LUB PRACOWNICY NIE SĄ W STOSUNKU DO PAŃSTWA ANI JAKIEJKOLWIEK OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ, W SPOSÓB WYRAŹNY, DOROZUMIANY BĄDŹ PRZEWIDZIANY PRZEPISAMI PRAWA, ODPOWIEDZIALNE ZA OPIS, JAKOŚĆ, TYTUŁ, NIENARUSZALNOŚĆ, SPRZEDAWALNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO WYKORZYSTANIA LUB CELU, W ZAKRESIE UDOSTĘPNIONYCH PAŃSTWU USŁUG I OPROGRAMOWANIA ANI W ŻADNYM INNYM ZAKRESIE; WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE NINIEJSZYM ZOSTAJĄ WYKLUCZONE I ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO ROSZCZEŃ Z ICH TYTUŁU. PRZYJMUJĄ NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG.ANI XTEN, ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK NADRZĘDNYCH, AGENTÓW, DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH, PARTNERÓW LUB PRACOWNIKÓW NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH KODÓW MOGĄCYCH USZKODZIĆ LUB ZNISZCZYĆ DANE, A PAŃSTWO SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WDRAŻANIE I REALIZOWANIE ODPOWIEDNICH PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU ZASPOKOJENIE PAŃSTWA KONKRETNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWOŚCI PRZYCHODZĄCYCH I WYCHODZĄCYCH DANYCH, A TAKŻE ZA OCHRONĘ PRZED WIRUSAMI LUB INNYMI KODAMI, MOGĄCYMI USZKODZIĆ LUB ZNISZCZYĆ PAŃSTWA SYSTEM LUB DANE.ANI XTEN, ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK NADRZĘDNYCH, AGENTÓW, DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH, PARTNERÓW LUB PRACOWNIKÓW NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI SĄ POZBAWIONE BŁĘDÓW, ANI ŻE BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ UTRATY LUB PRZERWANIA PAKIETU; XTEN NIE JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNA ZA ZAPEWNIENIE ŁĄCZNOŚCI Z INTERNETEM LUB PRZESYŁANIE DANYCH PRZEZ INTERNET. XTEN NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI ZAGWARANTOWANIA SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW ANI JAKOŚCI POŁĄCZENIA.

Ograniczenia Odpowiedzialności.

W ŻADNYM PRZYPADKU XTEN ANI ŻADNA Z JEGO SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK NADRZĘDNYCH, AGENTÓW, DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH, PARTNERÓW LUB PRACOWNIKÓW NIE BĘDZIE PONOSIĆ W STOSUNKU DO PAŃSTWA LUB OSÓB TRZECICH ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU KOSZTÓW LUB SZKÓD MAJĄCYCH BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI ZWIĄZEK Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG XTEN, W TYM MIĘDZY INNYMI NIE BĘDZIE WYPŁACAĆ ODSZKODOWAŃ RZECZYWISTYCH, WYPADKOWYCH, SKUTKOWYCH, NADZWYCZAJNYCH, RETORSYJNYCH, SPECJALNYCH, BĄDŹ ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ ZAUFANIA, UTRATĄ DOCHODÓW, KORZYŚCI, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĄ DANYCH, WARTOŚCI FIRMY LUB MOŻLIWOŚCI HANDLOWYCH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, SPOWODOWANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DZIAŁANIAMI LUB ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z UMOWY, USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ XTEN LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY RÓWNIEŻ OSÓB TRZECICH, Z KTÓRYMI XTEN PODPISZE WIĄŻĄCE UMOWY DOTYCZĄCE WPROWADZANIA NA RYNEK, PREZENTACJI I/LUB DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH I TAKIE OSOBY TRZECIE NIE BĘDĄ ANI W STOSUNKU DO PAŃSTWA ANI DO INNYCH OSÓB TRZECICH ODPOWIEDZIALNE ZA KTÓRĄKOLWIEK ZE SZKÓD WYMIENIONYCH POWYŻEJ.

Odszkodowanie.

Zobowiązują się Państwo naprawić wszelkie szkody oraz przejąć odpowiedzialność w stosunku do Xten, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, wspólników/akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i dystrybutorów osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód, strat i kosztów, łącznie z kosztami prawnymi, i wydatków z tytułu pogwałcenia przez Państwa postanowień Umowy lub dochodzonych przez osoby trzecie spowodowanych korzystaniem lub używaniem przez Państwa Oprogramowania lub Usług.

Rozwiązanie Umowy.

Xten zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy i zaprzestania korzystania przez Państwa z Oprogramowania i Usług w jakimkolwiek czasie i z jakiejkolwiek przyczyny lub bez przyczyny. Państwo mogą rozwiązać Umowę w dowolnym czasie zaprzestając korzystania z Oprogramowania i Usług. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy.

Przepisy dotyczące Kontroli Eksportu.

Eksport i reeksport Oprogramowania oraz innych materiałów Xten podlega przepisom prawa kanadyjskiego i amerykańskiego dotyczącego eksportu, z uwzględnieniem ewentualnych wprowadzanych zmian. W związku z tym oświadczają Państwo, że znane są Państwu wszystkie mające zastosowanie przepisy i zasady dotyczące eksportu, i że będą ich Państwo przestrzegać, włączając w to spoczywający na Państwu obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń na eksport lub reeksport Oprogramowania lub innych produktów do dowolnego miejsca przeznaczenia, jeśli takie zezwolenie będzie konieczne. Ponadto ani Oprogramowanie, ani Usługi nie mogą być eksportowane lub reeksportowane na Kubę, do Iranu, Iraku, Libii, Sudanu, kontrolowanych przez Talibów rejonów Afganistanu, ani do żadnego kraju, do którego Kanada lub Stany Zjednoczone zabraniają eksportu towarów, technologii lub usług, bądź do obywateli tych krajów ,niezależnie od miejsca ich pobytu. Poza tym ani Oprogramowanie, ani Usługi nie mogą być dystrybuowane do osób znajdujących się na Liście Odrzuconych Zamówień (Table of Denial Orders), Liście Podmiotów (Entity List) lub Liście Wyszczególnionych Obywateli (List of Specially Designated Nationals) prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Instalując Oprogramowanie poświadczają Państwo, że nie są obywatelami któregokolwiek z wyżej wymienionych krajów, ani żadnego kraju, na który Kanada lub Stany Zjednoczone nałożyły embargo na dostawy dóbr, usług lub technologii, i że nie znajdują się Państwo na Liście Odrzuconych Zamówień, Liście Podmiotów lub Liście Szczególny Wyszczególnionych Obywateli.

NAGŁE WYPADKI / POŁĄCZENIA Z NR 112,9XX.

POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE POŁĄCZENIA Z NUMERAMI 112, 9XX (NAGŁE WYPADKI) NIE BĘDĄ WYKONYWANE LUB OBSŁUGIWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI, I ŻE ANI XTEN ANI ŻADNA Z JEGO SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK NADRZĘDNYCH, AGENTÓW, DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH, PARTNERÓW LUB PRACOWNIKÓW NIE JEST ANI NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE POŁĄCZENIA.

Adresy IP.

Po wygaśnięciu, unieważnieniu lub rozwiązaniu Umowy zaprzestaną Państwo korzystania z Adresów IP lub adresów przydzielonych Państwu przez Xten.

Właściwe Prawo i Inne Postanowienia.

Umowa oraz stosunki pomiędzy Xten i Państwem podlegają prawu Stanu Newada. Jakiekolwiek spory pomiędzy Państwem i Xten dotyczące Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy stanowe i federalne stanu Newada. Wyrażają Państwo zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji stanu Newada i zrzekają się Państwo w sposób wyraźny prawa do wniesienia zarzutów co do jurysdykcji. Niniejsza Umowa stanowi całość Umowy pomiędzy Państwem a Xten, dotyczącej korzystania z Oprogramowania i Usług i zastępuje wszystkie inne porozumienia lub ogłoszenia dotyczące Oprogramowania lub Usług. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywać. Zaniechanie przez Xten wymagania dokładnego wykonania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek uprawnień lub praw. Wzajemne działania pomiędzy stronami, ani praktyka handlowa nie spowodują zmiany któregokolwiek z postanowień Umowy. Xten może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez powiadomienia Państwa.

Zmiany Umowy.

Xten może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym czasie bez powiadomienia. Informacja o takiej zmianie zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie www Xten Umowy zawierającej takie zmiany, która to Umowa będzie obowiązywać od momentu jej zamieszczenia. Dalszy dostęp lub korzystanie przez Państwa z Oprogramowania lub Usług będzie traktowane jako Państwa zgoda na zmienioną Umowę. Zobowiązują się Państwo okresowo przeglądać naszą stronę www w celu sprawdzenia, czy Umowa nie została zmieniona.

Zakończenie bądź Zmiany Oprogramowania lub świadczonych Usług.

Xten zastrzega sobie prawo zakończenia lub zmiany Oprogramowania lub Usług w dowolnym czasie, bez powiadomienia Państwa. Prawo Xten do zmiany Oprogramowania lub Usług dotyczy wszystkich składników Oprogramowania i Usług, w tym między innymi zmian cen Usług i/lub limitów długości połączeń. W takim przypadku dalsze korzystanie przez Państwa z Oprogramowania lub Usług będzie uznane za akceptację takich zmian. Zobowiązują się Państwo okresowo przeglądać naszą stronę www w celu sprawdzenia, czy warunki uległy zmianie.

NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ROZUMIEJĄ JEJ POSTANOWIENIA ORAZ ŻE KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, STRONY WWW LUB INNYCH USŁUG XTEN AKCEPTUJĄ PAŃSTWO JEJ WARUNKI.